Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

De verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan kopers aanbiedt.

De koper: de meerderjarige natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de verkoper.

Dag: werkdagen, d.w.z. uitgezonderd zaterdag, zondag en feestdagen.

Art. 1 - Verkoper

Designed for cats wordt vertegenwoordigd door Els Keyen.
Maatschappelijk zetel: Els Keyen, Felix Timmermansstraat 21 te 3191 Hever
Tel.: +32 477 48 40 04 

Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)-nummer : 0812.400.338.
BTW nummer : BE 0812.400.338.

Art. 2 - Verkoopsovereenkomst

De verkoopsovereenkomst komt tot stand tussen Designed for cats (de 'Verkoper') en de opdrachtgever (de 'Koper'), op het ogenblik dat de orderbevestiging bij de opdrachtgever op het scherm verschijnt.

Het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...) wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopsovereenkomsten en relaties.

Art. 3 - Toepassingsgebied

Door een bestelling bij Designed for cats te plaatsen gaat de koper akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden.

Designed for cats behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen, aan te passen of te vervangen zonder voorafgaande kennisgeving. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor voldoende. 

Art. 4 - Prijzen en productinformatie

Prijzen worden vermeld in Euro, inclusief 21% BTW, exclusief verzendingskosten.
Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven.
Verzendingskosten worden apart aangegeven (zie verder artikel 6).

Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de actie die op het moment van bestelling worden vermeld. Designed for cats houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren.

Designed for cats tracht de productomschrijvingen en het fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. Informatie over de artikelen (bv. Kleuren, maten en materialen), betreft altijd indicatieve informatie en kleurschakeringen op de foto kunnen licht afwijken van echte kleuren.

Indien er zich typefouten voordoen (materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Voor bijkomende uitleg over ons aanbod, kan u ons steeds contacteren via designedforcats@gmail.com

Art. 5 - Betaling

Designed for cats werkt via een veilige betaalomgeving. Betaling kan gebeuren via: Bancontact / Mister Cash, iDeal, Maestro of een overschrijving vooraf. Ook cash betalen bij afhaling van de bestelling is mogelijk.

Afhaling van de bestelling is enkel mogelijk na afspraak en op het adres van Designed for cats, zoals vermeld onder artikel 1.

De betaling dient binnen de vijf dagen na de bestelling te gebeuren. Niet betaalde bestellingen worden na 5 (vijf) dagen automatisch en zonder voorafgaand bericht geannuleerd door de verkoper.

Elke klacht betreffende een factuur dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij getekende brief of email te worden geformuleerd binnen de 5 (vijf) dagen na ontvangst van de factuur.

5.1. Overschrijving

Indien u kiest voor betaling via overschrijving, zenden wij een bevestigingsmail met de betaalgegevens.

De koper dient het totaalbedrag, zoals vermeld op de orderbevestiging, binnen de vijf dagen over te schrijven op rekening BE94 7340 4089 5714 met vermelding van het ordernummer.

LET OP! Bij vermelding van de BIC- en IBAN-gegevens is een overschrijving vanuit andere Europese landen kosteloos.

Indien u een overschrijving uitvoert vanuit het buitenland, dient u onze BIC (SWIFT) en IBAN gegevens te vermelden. Doet u dat niet, dan zal uw bank transactiekosten aanrekenen. De verkoper staat niet in voor deze transactiekosten.

Onze gegevens zijn:

BIC (Swift): KREDBEBB
IBAN: BE94 7340 4089 5714.

U vindt deze gegevens ook steeds op de orderbevestiging.

Art. 6 - Levering en Verzending

We verzenden onze pakketten via bPost.
Sommige rechtstreekse verzendingen kunnen via een andere pakjesdienst worden verzonden. U wordt hiervan verwittigd als dit het geval is. 

De koper bezorgt aan Designed for cats het leveringsadres. Indien dit adres foutief blijkt te zijn, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen er extra kosten worden aangerekend.

U kan, enkel na afspraak, uw bestelling ook afhalen op het adres van Designed for cats. Hiervoor maakt u een afspraak via designedforcats@gmail.com.

Designed for cats heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

6.1. Verzending

Designed for cats controleert iedere zending voor ze de deur uitgaat en zorgt voor een degelijke verpakking. De koper dient de bestelling te controleren bij levering.

Designed for cats kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending.

Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleer uw zending onmiddellijk bij ontvangst! Gooi nooit de postverpakking weg voor je hebt vastgesteld dat jouw zending in goede staat.

Stelt u onverhoopt toch schade vast aan de bestelde artikelen, breng dan onmiddellijk Designed for cats op de hoogte. Indien mogelijk vragen we ook ons een foto door te mailen van het beschadigde artikel.

6.2. Leveringstermijn

Overeenkomstig de wet "kopen op afstand" bedraagt de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders overeengekomen.

Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, verwittigt Designed for cats de koper hiervan tijdig en heeft de koper het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald.

Uw pakket wordt binnen de 2 tot 3 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd. Voor artikelen die enkel op bestelling leverbaar zijn, geldt een langere leveringstermijn.

Bij verzending via bPost wordt het pakket door de postbode aan huis afgeleverd; voor België gebeurt dit meestal binnen de 2 dagen na verzending, voor Nederland meestal binnen de 3 werkdagen na verzending en voor de rest van Europa meestal binnen de 6 dagen na verzending. Deze termijnen zijn indicatief. Designed for cats kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen opgelopen bij de verzending, buiten onze wil om.

Bent u niet aanwezig op het tijdstip van deze aflevering, dan ontvangt u een schriftelijke kennisgeving in de brievenbus en kan u het pakket afhalen in het postkantoor volgens de informatie op deze kennisgeving.

6.3. Verzendingskosten

De verzendingskosten zijn niet standaard opgenomen in de productprijs. Verzendingskosten staan steeds duidelijk vermeld op uw orderbevestiging en op uw factuur.

Designed for cats hanteert momenteel volgende tarieven bij verzending.

Tenzij anders vermeld, hanteert Designed for cats momenteel volgende tarieven bij verzending.

 • Bij levering in België
  • bestelling onder 99 € : 6,5 € verzendingskosten
  • bestelling vanaf 99 € : GRATIS verzending 
 • Bij levering in Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland
  • bestelling onder 109 € : 7,5 € verzendingskosten
  • bestelling vanaf 109 € : GRATIS verzending
 • Neem voor levering in de rest van Europa contact op nemen via designedforcats@gmail.com.

Art. 7 - Ruilen/retourneren van aangekochte artikelen

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de koper het recht aan de verkoper mee te delen dat hij of zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 (veertien) dagen vanaf de dag die volgt op de levering (herroepingsrecht).

Indien de koper zich op het herroepingsrecht beroept, dient de koper Designed for cats hiervan altijd schriftelijk op de hoogte te brengen. Dit kan per post of via e-mail op designedforcats@gmail.com.

De koper moet vervolgens de goederen in originele staat, met de originele labels, ongebruikt en in de originele verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Designed for cats, Felix Timmermansstraat 21, 3191 Hever, België. Ongefrankeerde retourzendingen zullen niet worden aangenomen.

Designed for cats behoudt ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan Designed for cats of de leverancier van het artikel.

Goederen die specifiek voor de koper ontworpen zijn of die kunnen bederven worden niet teruggenomen en de koper kan zich dus niet beroepen op het herroepingsrecht.

De retourzending wordt door Designed for cats gecontroleerd. Na een geslaagde controle wordt het artikel met u verrekend binnen de 2 (twee) weken.

Stuur nooit een reeds ontvangen pakket terug zonder ons vooraf te contacteren!

Art. 8 - Garantie

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper Designed for cats hiervan altijd binnen de 7 (zeven) dagen volgend op de levering schriftelijk op de hoogte te brengen. Dit kan per post of via e-mail op designedforcats@gmail.com.

De eventuele vergoeding in het kader van garantie kan nooit groter zijn dan het gefactureerde/betaalde bedrag aan de koper.

Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het bovenvermelde garantiestelsel.

Art. 9 - Eigendomsrecht

Designed for cats blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.

Art. 10 - Overmacht

Designed for cats is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Art. 11 - Klachten

Designed for cats stelt alles in het werk om de aangeboden producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken.

Heeft u toch een klacht, contacteer dan Designed for cats op designedforcats@gmail.com of per brief. Designed for cats neemt iedere klacht serieus en tracht samen tot een voldoeninggevende oplossing te komen.

Elke klacht dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij getekende brief of email te worden geformuleerd binnen de 5 (vijf) dagen na ontvangst van de goederen.

Designed for cats kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.

Art. 12 - Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Art. 13 - Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Designed for cats en opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »